Anunt concurs ingrijitoare

GRĂDINIŢA NR.191

Str. COZLA  NR.1  –  SECTOR 3 BUCUREŞTI

TEL/FAX: 021.340.10.59 / mail: gradinita191sector3@gmail.com

 

ANUNȚ

CONCURS – Ocupare post contractual vacant

ÎNGRIJITOARE

GRĂDINIȚA NR. 191, cu sediul în BUCUREȘTI, str. Cozla, nr.1, sector 3, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post contractual vacant din compartimentul nedidactic – 1 post ÎNGRIJITOARE.

 

 1. CONDIȚII NECESARE OCUPĂRII UNUI POST DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANT SAU TEMPORAR VACANT:

Pentru ocuparea postului contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris si vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale vacante sunt:

 • Studii medii;
 • Cunoașterea normelor PSI și SSM;
 • Cunoaşterea şi respectarea condiţiilor igenico-sanitare;
 • Abilități pentru munca în echipă;
 • Disponibilitate la program flexibil.

 

 1. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

(1) a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; Anexa 1

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 3. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; Anexa 2
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1), litera e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Fisa postului Anexa 3

 

NOTĂ: Dosarele se vor depune la sediul unității – str.Cozla, nr. 1, sector 3, București. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 021 340 3046 / 021 340 10 59 sau e-mail: gradinita191sector3@gmail.com.

 

 1. CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS:
 • Depunerea dosarelor de concurs la sediul instituției: 27.03.2019, ora 16.00 (termen limită).
 • Selecția dosarelor și afișarea listei candidaților admiși în vederea susținerii concursului: 28.03.2019, ora 16.00
 • Depunere contestații privind rezultatele selecției dosarelor 29.03.2019 ora 16.00
 • Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 01.04.2019 ora 16.00
 • Proba practică: 04.04.2019, ora 09.00, la sediul instituției.
 • Proba interviu: 04.04.2019, ora 11.00, la sediul instituției.
 • Afișarea rezultatelor 04.04.2019 ora 14.00 la sediul instituției.
 • Depunere contestații 05.04.2019 ora 09.00-14.00 la sediul instituției.
 • Soluționare contestații 08.04.2019 ora 09.00-14.00 la sediul instituției.
 • Afișare rezultate finale 08.04.2019 ora 16.00 la sediul instituției.

 

 

 

Director,

Prof. DUMITRACHE RODICA